Svěřte kruhové otvory profesionálům


Kruhové otvory pro elektrické rozvody, plyn nebo vodu jsou vždy problémem a je potÅ™eba na nÄ› využít moderní vrtaÄky, které nabízí jak sílu, tak i pÅ™esnost. Náš jádrový vrtací stroj Hilti DD 350 takové vlastnosti nabízí a je tak skvÄ›lou volbou pro vyvrtání takÅ™ka jakéhokoli kruhového otvoru vhodného jak pro plyn, tak i elektriku, vodu nebo tÅ™ena poÄítaÄové sítÄ›. U naší firmy se pÅ™itom kromÄ› kvalitní a moderní techniky setkáte i se zkuÅ¡enostmi, které vám pomohou projekt dobÅ™e naplánovat a vyladit vÅ¡echny problémy, které pÅ™i vrtání nastanou. Jádrové vrtánítak bude velmi snadné a pÅ™esnÄ› a splní pÅ™esnÄ› úÄel, který zákazník vyžaduje.

Využijte naše kvalitní služby

Jádrové vrtání je velmi nároÄné a je k nÄ›mu potÅ™eba moderní technika. NaÅ¡e firma vám takovou techniku dokáže nabídnout a to hned v nÄ›kolika různých provedeních, která si lze vybrat podle potÅ™eby. S moderní technikou a zkuÅ¡enostmi naÅ¡ich zamÄ›stnanců se vám tak podaří vyvrtat kruhový otvor jakýchkoli rozmÄ›rů a to bez sebemenších problémů. Zároveň se pÅ™itom můžete spolehnout i na výhodnou cenu, která uÅ¡etří váš rozpoÄet a umožní vám tak více investovat.