Právní úprava účetnictví


Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách. Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce:a) stav a pohyb aktiv a pasiv
b) náklady, výnosy a s tím související zjištění hospodářského výsledku
tabulka pod kalkulačkou.jpg 

Účetnictví plní tyto funkce

1. poskytuje informace pro potřeby podnikatele
2. může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporu
3. poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku
4. zjištění informací pro daňové účely
5. údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření

Právní normy

Účetnictví je upravováno soubory předpisů na úrovni zákonů a norem. Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR je Zákon o účetnictví. Další normou jsou prováděcí vyhlášky Ministerstva financí. Podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování pak poskytuje České účetní standardy.
aplikace excel.png

Zákon o účetnictví

Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví, úplně průkazným způsobem a správně, tak aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem.
1) účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období
2) účetnictví je vedeno průkazným způsobem, jestliže jsou účetní případy a účetní zápisy doloženy účetními doklady a účetní jednotka provedla inventarizaci
3) účetnictví je správné, jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a výše uvedenými předpisy
 
Povinnost vést účetnictví – PO jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až od dne svého zániku. PO, které se staly účetní jednotkou v důsledku překročení obratu, jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou.

Účtový rozvrh

Sestavuje ho účetní jednotka, je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které budou v účetním období používat, sestavuje se pro každé účetní období, podniky, banky, pojišťovny, příspěvkové a rozpočtové organizace.

Účtová osnova

Účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty, obchodní společnosti, družstva, státní podniky, FO, které jsou účetní jednotkou, účtová osnova zahrnuje 10 tříd, které se dále člení na účtové skupiny, vydává jí Ministerstvo financí.

Vnitropodniková směrnice

Účetní jednotka si vytvoří vlastní vnitropodnikovou směrnici, při jejich tvorbě a sestavení se vychází z konkrétních podmínek dané účetní jednotky, upřesňuje účetní postupy a přístupy, každá směrnice musí obsahovat den nabytí účinnosti, popřípadě období platnosti a musí být podepsaná oprávněnou osobou, jejich rozsah není závazný, proto je možné některé níže navrhované směrnice sloučit do jedné směrnice a naopak v případě potřeby provést jejich podrobnější členění.
 
Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patříúčtový rozvrh, odpisový plán, podpisové vzory, harmonogram účetní závěrky, používání měnových kurzů…